Privacyverklaring Flourish Online

Inleiding

Welkom bij Flourish Online. Jouw privacy is van groot belang voor ons. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken, beschermen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden door Flourish Online.

Wie zijn wij?

Flourish Online, gevestigd aan [jouw adres], is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Flourish Online
Adres: Hellebardierstraat 6, 4381 JZ Vlissingen
Website: https://flourishonline.nl/
E-mail: welkom@flourishonline.nl
Telefoonnummer: 0640944736

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flourish Online verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactgegevens: Adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Technische gegevens: IP-adres, gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type.
 • Financiële gegevens: Bankrekeningnummer voor betalingen.
 • Overige persoonsgegevens: Eventuele aanvullende gegevens die je verstrekt via formulieren of correspondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Flourish Online verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Flourish Online analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Flourish Online verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Flourish Online neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flourish Online) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flourish Online bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Belastinggegevens: 7 jaar, zoals vereist door de Belastingdienst.
 • Contracten en overeenkomsten: 7 jaar na afloop van het contract.
 • Persoonsgegevens van klanten: Gedurende de klantrelatie en tot 2 jaar daarna.
 • Marketinggegevens: Tot intrekking van toestemming, gegevens worden binnen enkele maanden na uitschrijving verwijderd.
 • Sollicitatiegegevens: 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Met toestemming tot 1 jaar.
 • Cookies: Sessiecookies worden verwijderd bij het sluiten van de browser, permanente cookies worden tot 1 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flourish Online deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Flourish Online blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flourish Online gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Flourish Online gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor een toelichting, zie: [link naar toelichting op jouw website].

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flourish Online en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [jouw e-mailadres].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Flourish Online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: [link naar de Autoriteit Persoonsgegevens].

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flourish Online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [jouw e-mailadres].

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Flourish Online behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.